De wet- en regelgeving rondom MVO neemt steeds meer toe, onder andere door de afspraken die wereldwijd zijn gemaakt om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Onderstaand wordt uitleg gegeven over een aantal wetten en regels, waaraan je als uitgever mogelijk moet voldoen.

 • Energielabel kantoorpanden
 • EUDR
 • EED-auditplicht
 • CSRD
 • CO2 rapportage werkgebonden personenmobiliteit

Energielabel C kantoorpanden

Het energielabel C voor kantoren groter dan 100m² is een wettelijke vereiste in Nederland. Het houdt in dat kantoorgebouwen een bepaald energieprestatieniveau moeten hebben om aan de duurzaamheidsdoelstellingen te voldoen. Het energielabel C is van kracht sinds 1 januari 2023. Energielabel A is vanaf 2030 verplicht. Je kunt hier het energielabel van je kantoorpand controleren.

EUDR

30 december 2024 gaat een nieuwe EU-wet in, die klimaatverandering door ontbossing en de aantasting van bos moet tegengaan: de EUDR. De Regulation on Deforestation-free products (EUDR) schrijft voor dat alleen goederen en producten op de markt gebracht mogen worden, die niet zorgen voor ontbossing of aantasting van bossen. Daarnaast moet het legaal geproduceerd zijn. Producten die hun herkomst vinden in gebieden die na 30 december 2020 ontbost zijn, mogen niet op de EU-markt worden gebracht (of worden geëxporteerd). Hout (en de daarvan afgeleide producten zoals papier en dus boeken) is één van de grondstoffen waar de regeling over gaat en dus hebben ook uitgeverijen zich hieraan te houden. De EUDR geldt zowel voor grote als kleinere ondernemingen, en ook voor eenmanszaken. Micro-ondernemingen en MKB-bedrijven hoeven zich pas vanaf juni 2025 aan de EUDR te houden.

Bekijk op de website van de NVWA wat de wetgeving inhoudt en bekijk via de EUDR regelhulp hoe u zich kunt voorbereiden op de wet.

De informatieplicht, onderzoeksplicht en/of de EED-auditplicht

De informatieplicht, onderzoeksplicht en/of de EED-auditplicht verwijzen naar verschillende verplichtingen en vereisten met betrekking tot energie-efficiëntie en rapportage in het kader van de Europese Energie-Efficiëntierichtlijn (EED).

 • Informatieplicht: De informatieplicht houdt in dat grote ondernemingen en overheidsinstanties periodiek energie-audits moeten uitvoeren en rapporteren over hun energieverbruik en energiebesparende maatregelen. Ze moeten informatie verstrekken over hun energiegegevens, energiebesparingsmogelijkheden en de genomen maatregelen aan de bevoegde instanties.
 • Onderzoeksplicht: De onderzoeksplicht vereist dat ondernemingen met een bepaalde omvang regelmatig energie-audits uitvoeren om inzicht te krijgen in hun energieverbruik en potentiële energiebesparingsmaatregelen. Deze audits moeten worden uitgevoerd door erkende energie-auditors en hebben tot doel energie-efficiëntie te bevorderen en kostenbesparingen te realiseren.
 • EED-auditplicht: De EED-auditplicht is van toepassing op grote ondernemingen en overheidsinstanties en vereist dat zij elke vier jaar een energie-audit uitvoeren om hun energieverbruik en -efficiëntie te beoordelen. Deze audits moeten worden uitgevoerd volgens specifieke methoden en richtlijnen die zijn vastgelegd in de EED. Het doel is om energiebesparingsmogelijkheden te identificeren en implementeren.

Deze verplichtingen en plichten zijn bedoeld om energie-efficiëntie te bevorderen, de bewustwording van energieverbruik te vergroten en de implementatie van energiebesparende maatregelen te stimuleren. De exacte toepassing en vereisten van de informatieplicht, onderzoeksplicht en EED-auditplicht kunnen variëren per land en organisatiegrootte. Bepaal via dit stappenplan aan welke 3 rapportageplichten je als organisatie moet voldoen: de informatieplicht, de onderzoeksplicht en/of de EED-auditplicht.

CSRD

April 2021 is de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) door de Europese Commissie aangenomen. De CSRD is een rapportagerichtlijn en vereist van grote bedrijven dat ze rapporteren over zaken als CO2-uitstoot en het sociaal kapitaal, maar ook over de impact die je als bedrijf hebt op biodiversiteit en mensenrechtenschendingen in de keten. De richtlijn is een uitbreiding van de bestaande Europese richtlijn rondom duurzaamheidsverslaglegging: de Non-Financial Reporting Directive (NFRD). Op deze pagina van MVO Nederland over CSRD kun je meer informatie vinden over de richtlijn, wat het inhoud en hoe je er aan kunt voldoen.

De CSRD gaat vanaf 1 januari 2024 gelden voor bedrijven die nu vallen onder de Non-Financial Reporting Directive (NFRD) en vanaf 2025 voor grote bedrijven die daar nu niet onder vallen. Je valt onder categorie groot als je voldoet aan minimaal twee van de onderstaande voorwaarden:

 • Gemiddeld aantal werknemers van meer dan 250
 • Een balanstotaal van meer dan € 25 miljoen
 • Een netto-omzet van meer dan € 50 miljoen

Voor beursgenoteerde mkb-bedrijven geldt de CSRD vanaf 1 januari 2026. Bedrijven moeten zich nu al voorbereiden op de richtlijn, zodat ze een jaar voor de startdatum kunnen beginnen met het verzamelen van de nodige data en het inrichten van de governance-structuur. Het mkb moet (waarschijnlijk) in 2026 ook aan de CSRD (of een afgeslankte versie hiervan) voldoen. De wetgeving is echter nog in ontwikkeling, dus het is nog niet helemaal duidelijk waar mkb exact aan moet gaan voldoen.

MEVW en GAU hebben een CSRD-werkgroep ingericht. Wil je hier ook deel vanuit maken? Neem dan contact met ons op via info@algemene-uitgevers.nl.

CO2 rapportage werkgebonden personenmobiliteit

Heeft jouw organisatie meer dan 100 werknemers? Dan ben je vanaf 1 juli 2024 verplicht te rapporteren over de afgelegde zakelijke- en woon-werkkilometers per werknemer. Lees hier meer over de rapportageplicht werkgebonden personenmobiliteit.