Met een duurzaamheidscertificaat kan een uitgever aantonen dat zij voldoet aan specifieke duurzaamheidsnormen. Aangezien duurzaam ondernemen steeds prominenter wordt op de agenda van diverse organisaties, neemt ook het aantal duurzaamheidscertificaten toe. Deze certificaten kunnen op verschillende niveaus worden toegekend, zoals op het niveau van het systeem of op productniveau. De Engelse organisatie BIC heeft per speler in de keten een overzicht gemaakt van mogelijke certificatie, bekijk hier het certificatieoverzicht van BIC.

Onderstaand een overzicht van een aantal duurzaamheidscertificaten die voor kunnen komen binnen de keten van de uitgeefbranche.  

CO2-Prestatieladder

De CO2-prestatieladder is een CO2-managementsysteem dat bestaat uit vijf niveaus. Het stelt organisaties in staat om hun inspanningen te richten op het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Tot en met niveau 3 werken organisaties aan het verminderen van hun eigen uitstoot. Vanaf niveau 4 en 5 worden ook inspanningen geleverd om de CO2-uitstoot in de gehele keten te verminderen. De focus van de CO2-prestatieladder ligt op activiteiten die bijdragen aan CO2-uitstoot. De eisen die bij de CO2-prestatieladder horen, zijn gebaseerd op vier invalshoeken:

A- Inzicht: Het bepalen van energiestromen en het opstellen van een CO2-voetafdruk.

B- Reductie: Het ontwikkelen van maatregelen om de uitstoot te verminderen en het vaststellen van CO2-reductiedoelstellingen.

C- Transparantie: Het communiceren van het CO2-beleid zowel intern als extern.

D- Participatie: Deelname aan initiatieven in de sector gericht op CO2-verminderen.

Jaarlijks wordt er een externe audit uitgevoerd om te controleren of de organisatie aan alle eisen voldoet.

Het behalen van het certificaat van de CO2-prestatieladder biedt verschillende voordelen. Zo kan het financieel voordeel opleveren bij aanbestedingen. Uit onderzoek van de Universiteit Utrecht is gebleken dat gecertificeerde organisaties op de CO2-prestatieladder twee keer zo snel CO2-reduceren als het Nederlandse gemiddelde (1,6% per jaar). In Nederland zijn er al meer dan 1200 bedrijven gecertificeerd op de CO2-prestatieladder. De investering in certificering kan op de lange termijn worden terugverdiend door lagere energiekosten, materiaalbesparing en innovatiewinst.

MVO Prestatieladder

De MVO Prestatieladder is een certificatienorm die organisaties in staat stelt om onafhankelijk hun prestaties op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen te laten zien. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) omvat de aspecten van Profit (economisch), People (sociaal) en Planet (ecologisch). Het betekent dat een organisatie niet alleen gericht is op winst maken, maar ook rekening houdt met mens, milieu en maatschappij. Met de MVO Prestatieladder kunnen organisaties een managementsysteem opzetten dat gericht is op 31 MVO-thema’s, zoals diversiteit, kinderarbeid en energie.

De MVO Prestatieladder bestaat uit vijf niveaus. Bij certificering wordt bepaald op welk niveau de organisatie valt. Het niveau wordt bepaald op basis van duurzame ontwikkelingen en ambities binnen de organisatie. Niveau 1 en 2 worden beschouwd als opstapniveaus, waarbij de organisatie binnen een jaar moet doorgroeien naar een hoger niveau. Vanaf niveau 3 is er geen verplichting meer om verder te stijgen op de ladder.

Net als bij de CO2-prestatieladder wordt de organisatie jaarlijks gecontroleerd om te zien of aan de gestelde eisen wordt voldaan.

De MVO Prestatieladder biedt het voordeel dat prestaties op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen objectief worden aangetoond door middel van een certificaat. Sinds 2015 wordt de MVO Prestatieladder zowel nationaal als internationaal erkend. Bovendien wordt de certificering op de MVO Prestatieladder zeer gewaardeerd door grote opdrachtgevers en overheden.

ISO14001

ISO 14001 is een internationale norm voor milieumanagement die organisaties kunnen gebruiken om zich te laten certificeren. De eisen van ISO 14001 kunnen worden onderverdeeld in vijf hoofdonderdelen:

  • Milieubeleid: Het ontwikkelen van een milieubeleid dat de basis vormt voor het milieumanagementsysteem van de organisatie. Dit beleid moet de inzet van de organisatie voor milieuprestaties weerspiegelen.
  • Planning: Het plannen van milieumaatregelen, inclusief het uitvoeren van een milieu-risicoanalyse en het opstellen van een milieuplan. Deze stappen helpen bij het identificeren van potentiële milieurisico’s en het bepalen van doelstellingen en acties om deze risico’s te beheersen.
  • Implementatie en uitvoering: Het implementeren van het milieumanagementsysteem en het uitvoeren van de geplande maatregelen. Dit omvat het toewijzen van verantwoordelijkheden, het trainen van medewerkers en het vastleggen van procedures om de milieuprestaties te verbeteren.
  • Controle en corrigerende maatregelen: Het monitoren en meten van de milieuprestaties van de organisatie, het vaststellen van afwijkingen en het nemen van corrigerende maatregelen om eventuele non-conformiteiten aan te pakken.
  • Beoordeling door de directie: Het periodiek beoordelen van het milieumanagementsysteem door de directie om de effectiviteit ervan te evalueren en mogelijke verbeteringen te identificeren.

In de praktijk vragen grote bedrijven en overheidsinstanties vaak naar het ISO 14001-certificaat bij aanbestedingen. Met een ISO 14001-certificaat kan een organisatie aantonen dat zij voldoet aan de geldende milieuwet- en regelgeving en zich inzet voor het verbeteren van milieuprestaties. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de MVO Prestatieladder, richt ISO 14001 zich uitsluitend op milieu gerelateerde aspecten.

B-Corp

B-Corp, een afkorting voor “Benefit Corporation”, is een internationale certificering die zich richt op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Organisaties die B-Corp gecertificeerd zijn, ondergaan een beoordeling waarbij hun sociale en milieuprestaties worden bekeken. Om een B-Corp certificaat te behalen, moet een bedrijf:

  • Een beoordelingsscore van 80% of hoger behalen.
  • Een juridische verbintenis aangaan en verantwoording afleggen aan alle belanghebbenden over de sociale en milieuprestaties.
  • Transparantie tonen door openbaar te communiceren over de prestaties op de eigen website en op de website van B-Lab.
  • Om gecertificeerd te blijven, moet een organisatie de beoordeling regelmatig bijwerken en elke drie jaar laten verifiëren.

B-Corp organisaties worden gezien als leiders in de wereldwijde beweging naar een inclusieve, rechtvaardige en regeneratieve economie. Door deel te nemen aan deze beweging, bouwt een organisatie vertrouwen op bij consumenten en trekt het potentiële werknemers aan. Het behalen van een B-Corp certificering vereist betrokkenheid van teams en afdelingen binnen de organisatie.