Begrippen en definities

BegripDefinitie
BiodiversiteitBiodiversiteit verwijst naar de variëteit aan levensvormen die bestaan op aarde. Het omvat alle levende organismen, inclusief planten, dieren, schimmels en micro-organismen.  
Business Travel Deze categorie omvat de uitstoot afkomstig van het vervoer van werknemers voor zakelijke activiteiten in voertuigen die eigendom zijn van derden (dus van niet van de organisatie zelf), zoals vliegtuigen, treinen, bussen en personenauto’s.  
CO2 emissiefactoren Verwijzen naar de hoeveelheid koolstofdioxide (CO2) die vrijkomt bij de verbranding van een bepaalde brandstof of bij een specifieke activiteit. De factoren worden gebruikt om een CO2 voetafdruk te berekenen, zie: Home | CO2 emissiefactoren
CO2 voetafdruk Een meting van de totale hoeveelheid koolstofdioxide (CO2) die direct (scope 1) en indirect (scope 2 en 3) worden uitgestoten als gevolg van menselijke activiteiten. 
CO2-neutraal Geen CO2 uitstoot (nul) of de uitstoot compenseren door bijvoorbeeld het planten van bossen.  
Cradle to Cradle (wieg tot wieg) Benadering en filosofie die zich richt op het creëren van duurzame producten en systemen die geen afval genereren en een positieve bijdrage leveren aan het milieu en de maatschappij. 
CSRDDe Corporate Sustainability Reporting Directive, is een rapportagerichtlijn en vereist van grote bedrijven dat ze rapporteren over zaken als CO2-uitstoot en het sociaal kapitaal, maar ook over de impact die je als bedrijf hebt op biodiversiteit en mensenrechtenschendingen in de keten. Op deze pagina van MVO Nederland over CSRD kun je meer informatie vinden over de richtlijn, wat het inhoud en hoe je er aan kunt voldoen.
EnergrieneutraalDe hoeveelheid energie die wordt gebruikt in het systeem wordt volledig gecompenseerd door de energie die wordt opgewekt of teruggewonnen, zodat er geen netto energiegebruik is. 
ESGESG staat voor Environmental, Social & Governance (Milieu, Maatschappij en Bestuur). ESG zijn rapportagestandaarden waarmee bedrijven hun duurzaamheidsinitiatieven kunnen communiceren. ESG staat voor het zoeken naar een evenwicht tussen financieel economische resultaten, transparantie, sociale belangen en het milieu zonder de balans er tussen te verliezen.
FSCFSC staat voor Forest Stewardship Council (Raad voor Goed Bosbeheer) en is een internationaal erkend certificeringssysteem voor verantwoord bosbeheer.  
KlimaatneutraalAls je klimaatneutraal bent, dan draagt wat je doet niet bij aan de opwarming van de aarde. Dat betekent dat je als land, organisatie of bedrijf de broeikasgassen die je uitstoot, ook weer uit de lucht haalt. 
LCA (levenscyclusanalyse) Een gestandaardiseerde methodologie om de milieueffecten van een product, proces of dienst gedurende de hele levenscyclus te evalueren. De levenscyclus van een product omvat alle fasen, van grondstoffenwinning en productie tot gebruik, transport, en uiteindelijk afvalverwerking of recycling. 
Net zero (netto nul) De totale uitstoot van broeikasgassen van een organisatie is lager dan of gelijk aan de broeikasgassen die uit de atmosfeer verwijderd worden.  
PEFCPEFC staat voor “Programme for the Endorsement of Forest Certification” (Programma voor de Erkenning van Boscertificatie). Het is een wereldwijd non-profit certificeringssysteem voor duurzaam bosbeheer dat vergelijkbaar is met het FSC-keurmerk.  
Scope 1 Deze categorie omvat de directe uitstoot, veroorzaakt door eigen bronnen binnen de organisatie. Dit is bijvoorbeeld de uitstoot van het gas- en koelvloeistoffenverbruik voor kantoor en de verbranding van fossiele brandstoffen in bedrijfsvoertuigen. 
Scope 2 Deze categorie omvat de indirecte uitstoot, veroorzaakt door de opwekking van elektriciteit, warmte, koeling en stoom. Deze emissies worden als indirect beschouwd omdat ze plaatsvinden buiten de directe controle van de organisatie (zoals een energiecentrale), maar toch voortkomen uit haar energieverbruik. 
Scope 3 Deze categorie omvat emissies die voortkomen uit activiteiten die gerelateerd zijn aan de organisatie maar afkomstig zijn uit bronnen die geen eigendom van de organisatie zijn en ook niet beheerd worden door de organisatie. Denk hierbij aan emissiebronnen die vrijkomen door transport, zoals transport van het CB. 
SDGDe Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn 17 wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelen vastgesteld door de Verenigde Naties, om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Alle 193 landen die lid zijn van de Verenigde Naties hebben de doelen aangenomen. 

Staat het begrip of de term die je zoekt er niet tussen? Laat het ons weten via info@algemene-uitgevers.nl, dan voegen we het toe aan de lijst.